Om oss

Högskolefastigheter i Jönköping bildades 1994. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga och förvalta byggnader avsedda för Högskolan i Jönköpings verksamhet. Ändamålet med verksamheten är att främja högskoleverksamheten i Jönköpings kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Bolaget ägs av Jönköpings Rådhus (85,7%) samt Stiftelsen Högskolan i Jönköping (14,3%).

Bolaget har även ett dotterbolag, Campus Gränna AB som ansvarar för campus i Gränna.

Högskolefastigheters fastighetsbestånd består av 10 byggnader med en BRA yta om 91 681 m².

Amela Baksic

Ekonomi & administration

Erling Johnsen

Fastighetsutvecklare

Stefan Bodin

Platschef HÖFAB / Fastighetschef Campus Gränna Husansvarig:Campus Gränna

Claes-Göran Elm

Drifttekniker Husansvarig:Hus G, J (HHJ, Campus Arena)

Mikael Falk

Driftingenjör Husansvarig:Hus A, B (HS, JIBS)

Sofie Jardefors

Drifttekniker Husansvarig:Hus C, H, K (Biblioteket, HLK, HS)

Daniel Rydh

Drifttekniker Husansvarig:Hus D & E (HS, IHH, Stud.H & JTH)

Historia kring högskoleområdet

1860 – Tomten där Campus idag ligger är en gammal industritomt där det tidigare tillverkades turbiner, fläktar, ångpannor och fartyg i Jönköping Mekaniska Werkstad. (Första fabriksbyggnaden uppfördes 1860) och områdets historia har till viss del bevarats på campus.

1994 – 1980-talet började högskolan och kommunen diskutera en lämplig plats att samla högskoleverksamhetens lokaler som vid det här tillfället var utspridda på olika håll i staden.  När så 1994 JMW tomten blev tillgänglig köpte kommunen denna och Höfab bildades för att förvalta området.

1997 – Oktober 1995 togs första spadtaget för högskolans byggnader och september 1997 invigdes det nya högskoleområdet som då bestod av JIBS, JTH och Biblioteket med en totalyta på 30 000 m². Högskolans byggnader står delvis på mark som tidigare varit sjöbotten och en del av Munksjön. Ett omfattande pålningsarbete med 600 betongpålar på mellan 15 och 35 meter inledde byggnationen.

I Högskolebiblioteket har den gamla gjuterihallen från 1914 till stor del bevarats. Två nya fristående bjälklag har byggts upp och hallen har kompletterats med en nybyggnad i tre våningar samt en rund utbyggnad åt söder som innehåller bland annat ett tidskriftsrum och ett café.

Handelshögskolans runda form är karaktäristiskt för campus. Byggnaden består av 7 våningar och eftersom huset är runt,  är kontor och salar formade som tårtbitar och raka korridorer har undvikits. Här finns även en restaurang och studentpub.

Tekniska Högskolan har ett skepp i en våning mot gården och fyra flyglar i fyra våningar mot Munksjön i sydöst. De öppna gårdarna tar tillvara utsikten över Munksjön och den stora entréhallen har ett stort glastak.

2000 – Augusti 1998 togs första spadtaget till det som skulle bli Högskolan för lärande och kommunikation. Byggnaden färdigställdes 2000 med en yta på 20 000 m². Lokalerna är helt anpassade till blivande lärares och kommunikationsvetares behov. Byggnaden är formad för att underlätta möten mellan människor. Ett tydligt exempel är entréhallen som är en öppen volym i alla våningsplan. Här får besökaren en överblick över byggnadens alla delar. Mot söder är byggnaden helt glasad med en inre fasad och inrymmer en inomhusträdgård (orangeri). I entréplan finns även en restaurang.

2001 – 2001 gjordes en tillbyggnad av JTH på 6 000 m².

2002 – Studenternas hus är precis som det låter ett hus för studenter, en mötesplats där flera verksamheter är samlade under ett tak, däribland Studentkåren och Höfab. Under 2002 färdigställdes byggnaden till dagens utseende där entré och trapphus är en påbyggnad där det nya möter det gamla. Byggnaden består av 2000 m². Den gamla tegelfasaden mot Gjuterigatan är k-märkt.

2004 – En tillbyggnad genomfördes under 2004 på Handelshögskolan (5:vingen)  på 3000 m² för att inrymma rektorskansli och högskoleservice.

2005 – Hälsohögskolan ägdes och förvaltades av landstingsfastigheter fram till 2005 då Höfab förvärvade hela kvarteret Lappen 16 som består av byggnaderna HHJ, Mariedal och Röda Villan. HHJ uppfördes 1968 för utbildning av sjuksköterskor och undersköterskor. Huset har 9 våningar ovan mark och två under. Omfattande renoveringar har gjorts genom åren.

Mariedal är Högskolans gemensamma konferenslokal och är den äldsta byggnaden på högskoleområdet. Mariedal byggdes som ett ”lantställe” åt grosshandlaren och snusfabrikören Gustaf Westman omkring 1850. Byggnaden har även ägts av Munksjö AB (1891) och av Landstinget (1970) innan det förvärvades av Höfab 2005. Byggnaden totalrenoverades invändigt 2016 och utvändigt (byte av tak och fasad) under 2017.

Röda Villan byggdes 1961 som disponentbostad för Munksjö AB. Bygganden förvärvades av landstinget 1970 och av Höfab 2005 i samband med förvärvet av kvarteret Lappen 16. Byggnaden används idag som förskola i privat regi.

2014 – 2014 invigdes Campus Arena som är högskolans friskvårdanläggning med sporthall och gym. Byggnaden har en yta om 5 103 m². Den stora sporthallen används till idrottsundervisning, tentamen, större föreläsningar, evenemang samt aktiviteter för studentkårens idrottsförening. Gymmet drivs av Nordic Wellness och är även öppet för allmänheten.

2016 – 2016 byggdes en gemensam reception för Högskolan, kallad Service Center i anslutning till Handelshögskolan. Detta var något som hade saknats på området och arbete pågick under många år för att få till denna byggnation.

2019 – Högskolan växer och behöver ytterligare lokalytor för att klara av verksamheten vilket resulterade i beslut att en ny byggnad skulle uppföras på området för att klara dagens behov. Första spadtaget skedde i maj 2017 och Hus K togs i bruk maj 2019. Byggnaden har en yta på     7 092 m² och bestå av 4 våningar ovan mark och ett garage under mark. Byggnaden huserar Högskolans administration och består av kontors- och mötesrum samt tentamenssalar.

2020 – Höfab arbetar med detaljplan för Lappen 16 för framtida utbyggnaden då Högskolans vision är att växa ytterligare.