Strandpromenad längs med Munksjön

Kommunen håller just nu på med att anlägga en strandpromenad längs med Munksjön. För att kunna binda ihop det med befintligt gångstråk vill kommunen fortsätta med en gc-väg in på fastigheten Lappen 16 som HÖFAB äger. Gc-vägen kommer i detta läget var av tillfällig karaktär, ett mer ”färdigt” stråk planeras att tas fram i samband med kommande detaljplan.