Teknik

Våra hus innehåller mycket teknik från det enklaste till det mest komplicerade och fungerar därför inte som ett vanligt hus. Alla temperaturer mäts och samlas in för att kunna studeras senare, upptill ett år bakåt i tiden. Likaså mäter vi koldioxidhalten i luften i många salar, konferensrum och grupprum och ökar ventilationen efter behov. Detta gör att de flesta rum fungerar bäst med stängda dörrar och fönster för då tar luften ”rätt väg” och träffar de mätgivare som är uppsatta för att mäta temperatur och luftkvalitet. Varvid bästa temperatur och bästa luftkvalitet uppnås. För att uppnå detta skall man inte vistas fler personer i ett rum än det är möblerat för. Alla undervisningsrum i skolan är projekterade mot ett AQ2 krav. Vilket betyder att under en timmas tid skall medelvärdet för uppmätt koldioxid inte överstiga 1000 ppm.

Lite basfakta

Vi kyler våra hus på det miljövänligaste sätt som går, enkelt utryckt med Vättervatten. Det är en ledning som går ut 2500 m i Vättern och den ligger på 65 meters djup. Vättervattnet går in i en kylväxlare som kyler det vatten som går runt i bland annat HÖFAB:s fastigheter för kyla.

Vår datoriserade styr & övervakningsanläggning styr och övervakar samtliga luftaggregat, värmesystem, kylsystem, klassrum, grupprum och konferensrum. För att automatiken i styrda rum skall fungera måste dörrar och fönster vara stängda annars känner inte sensorerna av luftkvalitet och temperatur.

Vi styr temperaturen och luftkvalitén i varje sal och rum med plats för sex eller fler personer för att Ni som vistas i våra byggnader ska få en så optimal komfort som möjligt samt att vår hyresgäst får en optimal hyreskostnad.

Vår styr och regler-anläggning är idag uppbyggd som ett DCS-system med ABB System 800xA på toppen som då har en tät integrering mot 26 ABB AC800M. Sedan har vi lite andra grejor som är SCADA kopplat mot System 800xA, se nedan.

  • SIEMENS Simatic S7-300
  • Vattenmätare och energimätare M-bus.
  • Swegon Gold ventilationsaggregat
  • Munters ventilationsaggregat modbus

Samtliga våra luftaggregat samt de flesta pumpar är varvtalsstyrda (Vi cirkulerar inte mer än det som behövs för att klara luft/kyla/värmebehov).
Vi styr belysningen i allmänna utrymmen, salar, grupprum & konferensrum med KNX. Vi har ett av Sveriges största KNX-system för belysning.
Vi har ca: 345 st kortläsare för inpassage.
Vi har ca: 57 mil elkabel och ca: 51 mil datakabel inom våra fastigheter.
Vi har 34 luftaggregat som servar byggnaderna med luft.

Kommunikationsöversikt
800xA

Styr och övervakning

Vi på HÖFAB har tagit ett krafttag och gjort en stor genomgripande uppgradering av den första styr och regleranläggningen som installerades när etapp 1 byggdes. I etapp 1 ingår hus B (IHH, JIBS), hus C (Biblioteket), hus E (JTH) och delar av hus D (Studenternas hus). Den största anledningen till vårt beslut beror på att de DUCar som styrde de i husen ingående värme, kyla och ventilationssystem inte längre gick att köpa som reservdel. Vi tog även beslut om att i alla rum med plats för fler än fyra personer skall ventilationen behovsstyras. Vi tog även beslut om att byta från SCADA till DCS-system. Vårt val blev ABB System 800 xA med ABB AC800M som DUC eftersom vi då kan använda de in- och ut-gångskort som finns i anläggningen. Till ABB System 800xA kopplar vi även de andra befintliga styrsystemen och då fungerar 800xA som ett SCADA-system.

De erfarenheter vi fått under de 14 år vi har driftat styranläggningen gör att vi dragit upp nya riktlinjer för hur vi vill att en ventilationsanläggning skall fungera. Det vanligast sättet att bygga en ventilationsanläggning betyder att man har en tryckstyrning till tilluft och en tryckstyrning till frånluft. Våra erfarenheter säger att det är slöseri med energi. Därför har vi nu en tryckstyrning för varje tilluft och frånluft på varje plan. Detta ger oss en överlägsen kontroll på vart luften tar vägen.

Innan vi byggde om styranläggningen gick alla fläktar för fullt och lite därtill för att få ut den luft som är föreskriven till alla utrymmen i byggnaderna. Med hjälp av tryckstyrningarna på varje plan känner nu tryckgivarna som styr fläktaggregaten av den tryckförändring som blir när en rumstyrning förändrar sitt luftbehov. I bilden nedan ser ni hur fläktarna går under en dag i ett av de aggregat som berörs av vår ombyggnad.

Om ni har frågor om anläggningen eller våra erfarenheter maila Mikael Falk.

Aggregat 3, Hus 1

Blå kurva är tilluftsfläkt och röd kurva är frånluftfläkt. Grön kurva är tilluftstryck och orange kurva frånluftstryck. Varje förändring av luftbehovet i anläggningen syns i kurvorna.